Eko znanje

"EKO-ZNANJE" (septembar 2006. godine)

Slabo izražena ekološka svest kod nas je jedan od osnovnih problema u zaštiti i očuvanju prirode koja nas okružuje. Svesni činjenice da je današnji način življenja zasnovan na kvantitetu, a ne na kvalitetu, osmislili smo ovaj pilot projekat, kojim smo želeli da na lokalnom nivou, ukažemo na probleme, narušavanja prirodne ravnoteže i nekontrolisanog uništavanja flore i faune kao i da doprinesemo unapređenju i očuvanju životne sredine. Imajući u vidu važeće regulative iz oblasti zaštite životne sredine, u Evropskoj Uniji, kao i postojećih zakona u Republici Srbiji, a suočeni sa neminovnošću prihvatanja evropskih standarda, želimo da edukacijom ukažemo na moguća rešenja i proces učinimo što lakšim i bržim.


Primarna ciljna grupa projekta bili su, prvenstveno učenici petih i šestih razreda osnovnih škola u Novom Sadu, i plan je bio da kroz edukaciju prođe oko 4 000 učenika. Aktivnostima u okviru projekta, putem javnih nastupa na radiju i televiziji, kao i konferencijama za štampu i novinskim člancima promovisali smo javnu svest o odgovornosti za probleme biljnih i životinjskih vrsta kojima je ugrožen opstanak u prirodnom staništu. U skladu sa tim, čitav projekat je tako koncipiran da zainteresuje učenike i ukaže im na važnost suočavanja sa ovim problemom.


Vremenski okvir predviđen za realizaciju ovog projekta je od oktobra 2006 god. do maja 2007 god.

Učitelj za životinje Vesna Tegeltija


Teme koje su prezentovane u okviru projekta su: Uticaj flore i faune na globalne promene klime i očuvanje životne sredine, Značaj biljnih i životinjskih vrsta sa ekološkog aspekta.


Sve aktivnosti na projektu bile su propraćene i odgovarajućim brošurama, letcima i posterima, a planirano je i da se sprovede anketa kako bi se utvrdio stvarni stepen ekološke svesti kod učenika iz ciljne grupe projekta.


Tokom realizacije projekta pokušano je da se od lokalne zajednice i ekoloških društava zadobije podrška za zajedničku akciju obeležavanja dana biljnih i životinjskih vrsta 22. maja, uz što veću angažovanost učesnika iz ciljne grupe projekta.


Organizator projekta je "Društvo za zaštitu životinja i prirode - Đurđevo" u saradnji sa ekološkim sektorom "Saveza Studenata Univerziteta u Novom Sadu". Odgovorne osobe za realizaciju ovog projekta, činilo je osam studenata smera inžinjerstva zaštite životne sredine i ekologije Univerziteta u Novom Sadu. Studenti zaduženi za realizaciju projekta, posedovali su veliko iskustvo u oblasti edukacije i uspešno su učestvovali i bili organizatori edukativnih ekoloških projekata u Novom Sadu, Novosadskom Univerzitetu i raznim drugim ekološkim organizacijama.


Neposredni cilj koji smo želeli da postignemo realizacijom predloženog projekta je edukacija dece o lošem uticaju neprekidnog i nerazumnog uništavanja biljnog i životinjskog ekosistema, što može imati nesagledive posledice za opstanak budućih generacija na planeti Zemlji, kao i o važnosti očuvanja i prevencije u životnoj sredini, kako bi se smanjila zagađenja i uništavanje prirode koja nas okružuje. Jer je to konkretan, rešiv i urgentan problem sa lošim efektom ukoliko se na njega ne odgovori.


Dalekosežni cilj ovog projekta, je da se deca zainteresuju, pre svega za sopstvenu budućnost, jer izbor ekološke opcije znači direktno uticaj na ekološku scenu u sopstvenom okruženju, a time i na stvaranje uslova za bolju budućnost. Kao i podsticanje učesnika iz ciljne grupe ovog projekta, da se zainteresuju za članstvo i rad u lokalnim ekološkim organizacijama. Još jedan od ciljeva projekta je i podizanje svesti stanovništva o važnosti očuvanja prirode koja nas okružuje, sa ciljem promene njihovog ponašanja ka ekološki prihvatljivim. Takođe, želimo da celokupnu javnost upoznamo sa problemima i posledicama njihovog ne rešavanja.

 

Poštovanje navedenih zahteva i kriterijuma obezbedilo je da se planirani program rada na svim aspektima realizuje na odgovarajući način, a pre svega se pozitivno odrazilo na željene rezultate.

 

Ukupno je edukovano 1767 učenika ( petih i šestih razreda) i realizovana su 72 predavanja.


Podršku projektu „Eko-Znanje“ su pružili:

 

  • Prof. dr. Radmila Marinković-Nedučin, rektor Univerziteta

  • Prof. dr. Milan Matavulj, redovni profesor PMF-a

  • Prof. dr. Slobodan Krnjetin, predsednik „Društva za zaštitu životne sredine Fakulteta tehničkih nauka“

  • Zajednica organizacija studenata ekologije i zaštite životne sredine (ZOSEKIZA)

  • Savez studenata Fakulteta tehničkih nauka

  • Fakultet tehničkih nauka

  • Prirodno-matematički fakultetAutor: Orlović Damir