Progledaj Ekološki

 

 "PROGLEDAJ EKOLOŠKI" (mart 2006. godine)

 

Slabo izražena ekološka svest kod nas je jedan od osnovnih problema u zaštiti i očuvanju životne sredine. U cilju prevazilaženja tog problema osmislili smo projekat "Progledaj ekološki!"

Cilj projekta je povećanje ekološke svesti i edukacija mladih kako bi u budućnosti prilikom donošenja odluka mogli da sagledaju probleme i sa aspekta zaštite životne sredine.

Realizacija projekta podrazumeva edukaciju po osnovnim školama u Novom Sadu, javno obeležavanje međunarodnih dana vezanih za zaštitu životne sredine kroz konkretne akcije u Novom Sadu i ekološke radionice, čišćenje određenih lokacija i ozelenjavanje površina.

Dalekosežni cilj ovog projekta je da se omladina Novog Sada, zainteresuje pre svega za sopstvenu budućnost, jer izbor ekološke opcije znači direktni uticaj na ekološku scenu u sopstvenom gradu, a time i na stvaranju uslova za BOLjU BUDUĆNOST. Projekat je osmišljen u skladu sa postojećim Akcionim planom politike za mlade u Vojvodini.

Uvod u realizaciju projekta

Imajući u vidu važeću regulativu iz oblasti zaštite životne sredine u Evropskoj uniji u celini, kao i postojeće zakone u Srbiji i Crnoj Gori, a suočeni sa neminovnošću prihvatanja evropskih standarda, želimo da edukacijom i ukazivanjem na moguća rešenja proces učinimo što lakšim i bržim.

Neposredni cilj koji želimo da ostvarimo jeste edukacija ciljne grupe kroz projekat Progledaj ekološki! u okviru kog će se upoznati sa pojmom životne sredine i problemima sa kojima je suočena, kao i sa opcijama za očuvanje i prevenciju, kako bi se smanjilo zagađenje životne sredine.

Problem zagađenja životne sredine jeste globalni problem i kao takvog ga treba i doživljavati i prikazivati, a ne da se tretira kao problem jednog područja, regije ili države, kakvo je mišljenje zastupljeno danas u određenom delu populacije.

Realizacijom sadržaja projekta želimo da zainteresujemo mlade za očuvanje i unapređenje životne sredine kroz razne edukativne akcije (likovni radovi, predavanja, izleti,...). Aktivnosti na ovom projektu obavljaće stručna lica, studenti Inženjerstva zaštite životne sredine i ekologije, uz konsultovanje sa profesorima sa Univerziteta u Novom Sadu i drugim ekološkim organizacijama.

Realizacija projekta PROGLEDAJ EKOLOŠKI! predviđena je za period od 15.03. do 05.06.2006. godine. Želimo da ovim projektom dopremo do 100 000 stanovnika Novog Sada i na njih izvršimo uticaj, u smislu podizanja ekološke svesti. Ovaj broj nameravamo da ostvarimo putem:

 1. čišćenje Kampusa Univerziteta u kome svakodnevno boravi oko 25.000 studenata

 2. akcijama i predavanjima u 10 osnovnih škola u Novom Sadu sa oko 10.000 učenika

 3. promotinnim akcijama u parkovima i na trgovima Novog Sada – oko 20.000 ljudi

 4. aktivnostima u lokalnoj zajednici na Klisi i drugim pri uklanjanju divljih deponija i pri ozeljenjavanju površina – oko 8.000 ljudi

 5. gostovanja na TV i radio stanicama, člancima u dnevnoj štampi,

 6. podelom promotivno-edukativnog materijala

Jedna od akcija odvijaće se u toku celog projekta i biće usmerena isključivo na učenike sedmih razreda osnovnih škola u Novom Sadu. U toku ove akcije kroz ekološku edukaciju bi prošlo 2 000 do 2 500 učenika u zavisnosti od mogućnosti i stepena ostvarene saradnje sa rukovodstvom škola.

Predavanja će obuhvatiti teme:

 1. Održivi razvoj

 2. Globalni problemi (globalno zagrevanje, kisele kiše i ozonske rupe)

 3. Reciklaža (papira, metala, stakla i plastike)

 4. Alternativni izvori energije  (energija vetra, solarna energija, geotermalna energija,...)

Sve ove teme su osmišljene da budu zanimljive i prilagođene pomenutom uzrastu. Predavanja će biti napisana u „Power Point”-u i prezentovana preko projektora uz što više slika i primera iz života.

Ovu akciju će propratiti posteri koje ćemo stavljati na oglasne table škola.

Tokom predavanja od 45 minuta (jedan školski čas) u prvih i zadnjih 5 minuta će biti vršena anketa provere ekološke svesti učenika, 30 minuta će trajati samo predavanje, a 5 minuta će biti odvojeno za pitanja učenika. Cilj ove ankete je da dobijemo povratnu informaciju o uspešnosti samog predavanja.

 

 

 Podršku projektu „Progledaj Ekološki“ su pružili:

 • Prof. dr. Radmila Marinković-Nedučin, rektor Univerziteta

 • Prof. dr. Đorđe Bašić, direktor instituta za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta tehničkih nauka

 • Prof. dr. Slobodan Krnjetin, predsednik „Društva za zaštitu životne sredine Fakulteta tehničkih nauka“

 • Savez studenata Fakulteta tehničkih nauka

 • Fakultet tehničkih nauka
Autor: Orlović Damir